Allmänna villkor för lopp arrangerade av Skene sim- & idrotssällskap.

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LOPP ARRANGERADE AV SKENE SIM- & IDROTSSÄLLSKAP

  1. ALLMÄNT

Dessa allmänna villkor (”Allmänna Villkor”) gäller för lopp arrangerade av Skene sim- & idrotssällskap. Med benämningarna ”Skene sim- & idrotssällskap”, ”vi”, vår”, ”vårt” och ”oss” menas Skene sim- & idrotssällskap, org. nr 865000-3422, som bland annat arrangerar Lilla martenloppet och Papricaloppet.

Genom att du anmäler dig (själv eller genom annan) till något av de lopp som vi arrangerar (”Lopp/et”) godkänner du våra vid var tid gällande Allmänna Villkor.

En giltig anmälan till ett Lopp uppstår först efter det att du har registrerat dig och vi mottagit anmälningsavgiften, varvid ett bindande avtal uppstår mellan dig och oss. När du anmäler dig till ett Lopp genom att registrera en s.k.

Vi förbehåller oss rätten att överlåta våra rättigheter och skyldigheter enligt dessa Allmänna Villkor till annan.

För att genomföra anmäla till ett Lopp måste du vara minst 18 år och vara målsmans för de deltagare som anmäls. Om du är under 18 år måste du ha målsmans godkännande för att kunna ingå ett avtal.

Notera att det finns en tidsbegränsning för arrangerandet av respektive Lopp. Vi förbehåller oss rätten att avsluta ett Lopp innan alla har sprungit i mål med hänvisning till sådan tidsbegränsning.

Vi har rätt att ensidigt ändra dessa Allmänna Villkor. Eventuella förändringar träder i kraft tidigast 30 dagar efter det att de ändrade Allmänna Villkoren har meddelats dig genom att ha hållits tillgängliga på Hemsidan. Om vi skulle göra väsentliga förändringar i dessa Allmänna Villkor har du rätt att säga upp det avtal som du ingått med oss.

  1. BOKNING, PRISER OCH BETALNING

Information om Loppet, möjliga val och priser samt sätt för betalning som gäller för din anmälan framgår på Hemsidan i samband med att du anmäler dig, i den bokningsbekräftelse som du får skickad till dig. Innan du skickar in din anmälan ber vi dig att noga gå igenom och kontrollera att de uppgifter som framgår av din anmälan är korrekta.

Vid anmälan är du skyldig att uppge namn,  adress, telefonnummer och e-postadress, födelseår och kön. Genom att du skickar in anmälan intygar du att de uppgifter som du lämnar om dig själv och eventuella övriga anmälda är sanna och riktiga.

Då Skene sim- & idrotssällskap är en allmännyttig ideell förening är den verksamhet som vi bedriver inte att se som ekonomisk verksamhet i mervärdesskattelagens mening varför mervärdesskatt varken ska läggas till ett dras bort från våra priser. Våra priser och avgifter kan ändras av omständigheter som vi inte råder över, såsom om samarbetspartners justerar sina priser gentemot oss. Vi förbehåller oss därför rätten att justera våra priser och avgifter. Vi reserverar oss även för eventuella tryck- och skrivfel samt för slutförsäljning.

Vi tillhandahåller en betaltjänst via Mondido där du kan genomföra din betalning via kort. För att använda tjänsten kan du behöva godkänna Mondidos allmänna villkor. De uppgifter som du lämnar om exempelvis kortnummer, namn och belopp hanteras av Mondido. Mondido har inte tillåtelse att föra dessa uppgifter vidare, förutom till kortföretagen eller banken för auktorisering av det belopp som kommer att dras från ditt bankkonto. Mondido använder den senaste säkerhetstekniken och jobbar tillsammans med banker och finansinspektionen för att säkerställa kvalitet och säkerhet.

För att vi ska kunna behandla din anmälan när du betalar med kort måste du bland annat ange ditt kortnummer och kortets giltighetstid (år och månad).

Observera att ditt konto debiteras vid anmälningstillfället.

Bedrägerier och falska beställningar polisanmäls.

  1. BEKRÄFTELSE

När du erlagt full betalning för din anmälan kommer du att få en bokningsbekräftelse som skickas till dig via den e-postadress du angivit. Detta gäller även om du betalar med hjälp av en Värdekod.

Vi ber dig att kontrollera att uppgifterna i bokningsbekräftelsen stämmer. Om inte, ber vi dig att kontakta oss på telefon 0703 - 16 15 82 eller bruno@martenloppet.se.

Om du inte fått din bokningsbekräftelse inom en vecka efter erlagd betalning, ber vi dig kontakta oss på ovan angivna e-postadress eller telefonnummer.

  1. VÅRT ANSVAR

Vi tar inget ansvar för skada som uppstår till följd av brott mot dessa Allmänna Villkor.

Genom att du godkänner dessa Allmänna Villkor godkänner du att du deltar på egen risk i Loppet och att vi därför inte ansvarar för skada som eventuellt åsamkas dig vid deltagandet i Loppet. Vi ansvarar inte heller för skador som kan uppstå på kläder eller teknisk utrustning som du bär under loppet. Vi ansvarar inte för kvarglömda kläder eller utrustning.

  1. VÅRA SKYLDIGHETER

Vi förbehåller oss rätten att ställa in ett eller flera lopp eller förändra loppets sträckning eller starttid;

  1. AVBOKNING

Din anmälan till Loppet är bindande och erlagd anmälningsavgift kan återbetalas endast om avanmälan inkommer före sista anmälningsdagen.

Vid händelse av sjukdom eller skada kan du eventuellt få ersättning från ditt försäkringsbolag om du är försäkrad under Folksams försäkring Startklar eller motsvarande försäkring hos ett annat försäkringsbolag vid tidpunkten för anmälan. Kontakta ditt försäkringsbolag om du vill begära ersättning.

  1. PERSONUPPGIFTSBEHANDLING

Vi kommer att behandla dina personuppgifter i och med att du anmält dig till Loppet. Vi är personuppgiftsansvariga för behandlingen av personuppgifterna och därmed ansvariga för att all behandling sker i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204).

Det främsta syftet med att vi behandlar dina personuppgifter är att vi ska kunna hantera din anmälan, genomföra tidtagning, registrera ditt resultat, administrera ditt konto.  Vi behandlar även dina personuppgifter i syfte att du ska få relevant information och erbjudanden från oss och då enbart oss.

De personuppgifter som vi kommer att behandla är främst sådana som du direkt eller indirekt lämnar till oss genom din registrering till Loppet, så som för- och efternamn, postadress, födelsedatum, e-postadress, mobilnummer, resultattid, fotografier och TV-inspelningar i vilka du förekommer.

Genom att du godkänner dessa Allmänna Villkor samtycker du till vår behandling av dina personuppgifter som den beskrivits i dessa Allmänna Villkor. Du har rätt att en gång om året, kostnadsfritt, få information om vilka personuppgifter vi har om dig och hur dessa används. Begäran ska göras skriftligen till oss på vår ovan angivna adress. Du har också alltid rätt att skriftligen begära rättelse av felaktiga personuppgifter och att återkalla lämnade samtycken.

  1. MARKNADSFÖRING

Vi kan komma att spara och behandla dina personuppgifter fram till dess att dina uppgifter inte längre är aktuella för de åldersgrupper Lilla Martenloppet & Papricaloppet riktar sig mot eller om avanmälan görs av dig. I våra mail finns alltid en länk för att avanmäla sig frå nyhetsbrev, men finns det en aktiv anmälan kan mail gå ut till dig i informativt syfte före och efter loppen avslutats.

Vi har rätt att kontakta dig som genomfört anmälan till Loppet för information. Om du angett ditt mobiltelefonnummer eller e-postadress samtycker du till att vi kan komma att skicka information eller erbjudanden till sådant nummer eller adress.

Vi kommer att publicera vissa av dina personuppgifter såsom namn, resultattid, fotografier i vilka du förekommer, på internet och i dagstidningar både som nyhets- och annonsmaterial utan att du kan ställa krav om särskild ersättning.

  1. ÅNGERRÄTT

För eventuella klagomål ber vi dig att kontakta bruno@martenloppet.se eller ring till 0703 - 16 15 82.

Idrottsevenemang på en bestämd dag eller under en bestämd tidsperiod är undantagna från ångerrätt enligt Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Om du har en avbeställningsförsäkring ska du vända dig direkt till försäkringsbolaget.

  1. REKLAMATION

Vi strävar alltid efter att våra deltagare ska vara nöjda med våra evenemang och oss som arrangörer. Om du är missnöjd ber vi dig därför att kontakta oss, så kommer vi att göra vårt bästa för att lösa situationen. Om du trots detta inte är nöjd kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, eller till EU-kommissionens onlineplattform för tvistlösning: http://ec.europa.eu/odr. Vi åtar oss inte att delta i alternativa tvistlösningsförfaranden, men kommer att ta slutlig ställning till denna fråga vid en uppkommen tvist.