Integritetspolicy

Din integritet är viktig för oss. I vår policy för behandling av personuppgifter beskrivs bland annat vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte de samlas in, vilka rättigheter du har enligt lag, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina egna uppgifter samt hur du kan kontakta oss.

PERSONUPPGIFTSANSVARIG 

Skene sim- & idrotssällskap (865000-3422), nedan kallat Lilla Martenloppet, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter. Personuppgiftsansvarig är ansvarig för att all behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning.

VILKA PERSONUPPGIFTER SAMLAR VI IN OCH VARFÖR? 

I detta avsnitt beskrivs för vilka ändamål vi behandlar dina personuppgifter, vilka kategorier av personuppgifter som behandlas samt på vilken laglig grund behandlingen utförs för dig som deltagare i ett av Lilla Martenloppet evenemang.

1. För att kunna hantera ditt deltagande i evenemang

Personuppgifter behandlas för att:

 • Kunna göra identifikation och ålderskontroll
 • Kunna göra klassindelning
 • Kunna göra en korrekt startgruppstilldelning
 • Leverera tävlingsinformation och startbevis
 • Kunna producera utrustning till evenemanget, inklusive men ej begränsat till, nummerlapp
 • Hantera betalningar
 • Kommunicera med kunden före, under och efter deltagandet (t.ex. resultat, fotografier, frågor eller utvärderingar)
 • Fastställa och publicera resultatlistor efter evenemanget

De kategorier av personuppgifter som behandlas är:

 • Namn
 • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-postadress och telefonnummer)
 • Födelsedata (för alla individer)
 • Resultathistorik

Laglig grund: Fullgöra våra åtaganden enligt avtal med dig

Vi vill poängtera att alla personuppgifter vi behandlar är uppgifter som kommer direkt från dig. Vi tar inte in personuppgifter från någon extern källa.

Lagring och gallring:

Information lagars tills deltagaren passerat 12 år. Därefter gallras informationen på din anmälan så att endast data nödvändig för att publicera kompletta resultatlistor kvarstår, d.v.s. namn, födelseår, ort, förening, skola, startgrupp och resultat.

LAGRING AV PERSONUPPGIFTER 

Behandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Detta innebär rent praktiskt att uppgifter gallras bort då de inte längre är aktuella eller nödvändiga för analyser eller direktmarknadsföring och de ändamål som de har samlats in för. Läs mer om lagring och gallring under respektive ändamål ovan.

Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess.

DINA RÄTTIGHETER OCH VAL 

Rätt till tillgång
Vi vill vara öppna och transparenta med hur vi behandlar dina uppgifter och om du vill få mer kunskap om den personuppgiftsbehandling som görs, har du rätt att skriftligen begära tillgång till dina uppgifter som av oss lämnas i form av ett s.k. registerutdrag. Postadressen dit denna begäran skall ställas finns under avsnittet Personuppgiftsansvarig längst upp i detta dokument. Om vi mottar en begäran om tillgång, kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa vilka uppgifter du vill ta del av och att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person. För detta är det viktigt att du anger dina kontaktuppgifter i samband med din begäran.

Rätt till rättelse
Du har alltid rätt att begära att dina personuppgifter rättas om uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter. Du som har skapat ett konto hos Lilla martenloppet kan om du vill, själv uppdatera dina uppgifter på Mina sidor.

Rätt till radering
Du har rätt att begära radering av personuppgifter som vi behandlar om

 • Uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats
 • Du har återkallat ett samtycke som behandlingen grundar sig på och det inte finns någon annan laglig grund för behandlingen
 • Du invänder mot en intresseavvägning av berättigat intresse som vi har gjort och det saknas berättigat intresse för Lilla martenloppet som väger tyngre
 • Du invänder mot behandling för direktmarknadsföringsändamål
 • Personuppgifterna behandlats på ett olagligt sätt
 • Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse som vi omfattas av
 • Personuppgifterna har samlats in från ett barn (under 13 år) som du har föräldraansvaret för, i samband med erbjudande av informationssamhällets tjänster, t ex sociala medier

Det kan finnas anledning för oss att inte tillmötesgå din begäran om radering ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från detta. Det kan vara om behandlingen behövs för att utöva vår rätt till yttrande- och informationsfrihet, för att uppfylla en rättslig förpliktelse som vi omfattas av eller för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Rätt till begränsning
Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas.

Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling:

Berättigat intresse: Du har rätt att invända mot behandlingar som stödjer sig på ett berättigat intresse som vi har om du har personliga skäl som rör situationen. Vi får dock fortsätta att behandla dina uppgifter, trots att du har motsatt dig behandlingen, om vi har tvingande berättigade skäl för behandlingen som överväger ditt integritetsintresse.

Direktmarknadsföring (inklusive analyser som utförs för direktmarknadsföringsändamål):

Du har möjlighet att invända mot att dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring. Invändningen omfattar även de analyser av personuppgifter (s.k. profilering) som utförs för direktmarknadsföringsändamål.  Om du invänder mot direktmarknadsföring kommer vi att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter för det ändamålet liksom upphöra med alla typer av direktmarknadsföringsåtgärder.

Rätt till dataportabilitet
Om vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig på ditt lämnade samtycke eller fullgörande av åtaganden i ett avtal med dig har du rätt att begära att få de uppgifter som rör dig och som du har lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportering).

KLAGOMÅL 

Du har rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen http://www.datainspektionen.se

KONTAKTUPPGIFTER 

För ytterligare information om personuppgiftsbehandling, eller om du har frågor, är du välkommen att kontakta oss på:

Lilla martenloppet
Skene Sim o IS
Skene SoIS, Box 2020
51102 Skene

E-postadress: bruno@martenloppet.se

Telefonnummer: 0703 - 16 15 82

ÄNDRINGAR I POLICYN 

Denna personuppgiftspolicy kan komma att uppdateras för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav. Den senaste uppdaterade versionen av integritetspolicyn hittar du alltid på denna sida.

Senast uppdaterad 2018-07-17